kmtb.org.tr Kahramanmara? Ticaret Borsas? - Ho?geldiniz

kmtb.org.tr
Title: Kahramanmara? Ticaret Borsas? - Ho?geldiniz
Keywords: Mara?, biber, borsa, kahramanmara?, KAHRAMANMARA?, ticaret, pamuk, zeytin, ar?kan, BORSA
Description: Kahramanmara? Ticaret Borsas?'n?n resmi web sitesidir.
kmtb.org.tr is ranked 24117449 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,197. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. kmtb.org.tr has 43% seo score.

kmtb.org.tr Information

Website / Domain: kmtb.org.tr
Website IP Address: 188.132.148.60
Domain DNS Server: ns1.datalojik.net,ns2.datalojik.net

kmtb.org.tr Rank

Alexa Rank: 24117449
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kmtb.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,197
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $262
Yearly Revenue: $3,197
Daily Unique Visitors 806
Monthly Unique Visitors: 24,180
Yearly Unique Visitors: 294,190

kmtb.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 11 Aug 2016 15:25:27 GMT
Server nginx

kmtb.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Mara? 11 0.58%
biber 0 0.00%
borsa 14 0.74%
kahramanmara? 11 1.52%
KAHRAMANMARA? 11 1.52%
ticaret 8 0.59%
pamuk 1 0.05%
zeytin 1 0.06%
ar?kan 0 0.00%
BORSA 14 0.74%

kmtb.org.tr Traffic Sources Chart

kmtb.org.tr Similar Website

Domain Site Title

kmtb.org.tr Alexa Rank History Chart

kmtb.org.tr aleax

kmtb.org.tr Html To Plain Text

Kahramanmara? Ticaret Borsas? - Ho?geldiniz istanbul evden eve nakliyat Kahramanmara? Ticaret Borsas? Kapan?? Fiyatlar? (11.08.2016) - Roll.?uk.Std.1 B. : En Az:-En?ok:??lem G?rmedi K.Pamuk: En Az: --En ?ok:??lem G?rmedi?i?it: En Az: --En ?ok:??lem G?rmedi / Yumu?ak Bu?day : En az:--En ?ok:??lem G?rmedi Sert Bu?day: En Az : En ?ok:??lem G?rmedi M?s?r: En Az: En?ok:??lem G?rmedi Arpa: En Az: -En ?ok:??lem G?rmedi 15 TEMMUZ ?EH?TLER? VE GAZ?LER ???N DAYANI?MA KAMPANYASI DEMOKRAS? VAZGE??LMEZ?M?Z, M?LL? ?RADE GüCüMüZ, KARDE?L???M?Z GELECE??M?Z DARBEYE HAYIR, DEMOKRAS?YE EVET T?CARET BORSASINDAN ZABUN’A HAYIRLI OLSUN Z?YARET? Ticari Uyu?mazl?klarda Arabuluculuk Hububat Destek ?demeleri 29.01.2016 Cuma Günü Ba?l?yor! 2016 YILI TMO BU?DAY ALIM BAREM?N? BEL?RLED? HAYVANCILIK LA UGRA?AN üYELER?M?ZLE ??T??ARE TOPLANTISI YAPILDI 15 TEMMUZ ?EH?TLER? VE GAZ?LER ???N DAYANI?MA KAMPANYASI 25 Temmuz 2016 tarihli ve 29781 say?l? Resmi Gazetede yay?nlanan, 15 Temmuz Dayan??ma Kampanyas? ile ?lgili 2016/18 say?l? Ba?bakanl?k Genelgesi; ... Detaylar DEMOKRAS? VAZGE??LMEZ?M?Z, M?LL? ?RADE GüCüMüZ, KARDE?L???M?Z GELECE??M?Z Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?ine ba?l? 365 oda-borsa 81 ilde saat 11.00’da ortak bas?n a??klamas? yapt?. Kahramanmara?, Af?in ve Elbistan TSO ile Ticaret... Detaylar DARBEYE HAYIR, DEMOKRAS?YE EVET , “ülkemize ve milletimize kar?? giri?ilen bu darbe giri?imini tan?m?yoruz! Milletimizin iradesine ve demokrasimize vurulmu? bu han?eri kabul etmiyoruz.... Detaylar T?CARET BORSASINDAN ZABUN’A HAYIRLI OLSUN Z?YARET? Kahramanmara? Ticaret Borsas? Ba?kan? Ahmet Duran BALSUYU ve beraberindeki heyet KMTSO Ba?kan? Serdar ZABUN’a hay?rl? olsun ziyaretinde bulundu. Kahramanmara?... Detaylar Ticari Uyu?mazl?klarda Arabuluculuk Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i ve Adalet Bakanl??? ile ortakla?a düzenledi?imiz “Ticari Uyu?mazl?klarda Arabuluculuk ve ?? ?lemine Faydalar?” toplant?s?... Detaylar Hububat Destek ?demeleri 29.01.2016 Cuma Günü Ba?l?yor! Bu?day ba?ta olmak üzere hububat ?demeleri ve yem bitkisi destek ?demeleri 29 Ocak 2016, Cuma günü ba?l?yor. Ulusal Tar?m'?n Tar?m Reformu... Detaylar 2016 YILI TMO BU?DAY ALIM BAREM?N? BEL?RLED? 2016 YILI TASLAK BU?DAY ALIM BAREM? ... Detaylar HAYVANCILIK LA UGRA?AN üYELER?M?ZLE ??T??ARE TOPLANTISI YAPILDI Detaylar DUYURULAR G?da ürünleri ve Teknolojileri Fuar?. 07 – 09 Aral?k 07 – 09 Aral?k SIAL Middle East 2015 Abu Dhabi National Exhibition Centre. Abu Dhabi, BAE G?da ürünleri ve Teknolojileri Fuar?.Bilgi i?in: ?stanbul Ticaret Odas?. Tel: (212) 455 6111-455 6107, E. Mail: sibel.tayanc@ito.org.tr, aylin.odabas@ito.org.tr, Web: http://sialme.com 6. Uluslararas? Bitkisel Ya?lar ve Tah?llar Konferans ve Sergisi. 03 – 04 Aral?k: FOI 2015, Fats & Oils Istanbul. FGI 2015, Feeds & Grains Istanbul Ceylan InterContinental. ?stanbul. 6. Uluslararas? Bitkisel Ya?lar ve Tah?llar Konferans ve Sergisi. Bilgi i?in: Agripro. Gürcü K?z? Sok. No.33/4 Ortak?y 34347 ?stanbul. Tel: (212) 236 0345, Faks: (212) 236 0385,E. Mail: info@fatsandoilsistanbul.com.tr, info@agripro.com.tr, Web: www.fatsandoilsistanbul.com.tr, www.agripro.com.tr Fi Europe & Ni 2015,Food ingredients Europe & Natural ingredients 2015 01 – 03 Aral?k : “Fi Europe & Ni 2015,Food ingredients Europe & Natural ingredients 2015” Paris, Fransa. G?da Bile?enleri Avrupa ve Do?al Bile?enler 2015 Fuar?. Bilgi i?in: Matthias Baur. UBM Live. Tel: + 31 (0) 20-40 95 530, E. Mail: matthias.baur@ubm.com, Web: www.foodingredientsglobal.com, www.ingredientsnetwork.com Endonezya ?? Adamlar? Heyeti, 7-10 Aral?k 2015, Endonezya Türkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M) taraf?ndan Kurulumuza iletilen yaz?da, T.C. Ekonomi Bakanl??? ve T?M i?birli?i ile 7-10 Aral?k 2015 tarihleri aras?nda Endonezya’ya y?nelik i?adamlar? heyeti düzenlenece?i bildirilmi?tir. Jakarta ?ehrini kapsayacak organizasyonda, i? gezilerinin yan? s?ra her iki ülkenin giri?imcilerini bulu?turan i? g?rü?melerinin ger?ekle?ece?i vurgulanm??t?r. Pazar pay?m?z?n artt?r?lmas? ve Endonezya’ya y?nelik yeni i? imkanlar? ve yat?r?mlar?n?n olu?turulmas? amac?yla düzenlenecek olan s?z konusu heyete do?al ta?lar, maden ve mineraller, petrol ürünleri, elyaf ve iplik, demir-?elik, i? ve maden makineleri, elektrikli makine ve kablolar, tar?m ve alet makineleri, otomotiv ana ve yan sanayi, ya? meyve ve sebze, un, zeytinya??, ?ekerli ve ?ikolatal? mamuller, makarna, maya, endüstriyel bitkiler (tütün) sekt?rlerinde faaliyet g?steren ve uluslararas? standartlara uygun ürünleri imal ve ihra? eden firmalar?n kat?l?mlar?nda fayda g?rüldü?ü belirtilmektedir. Bahse konu heyet kat?lmak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/9LxJRY adresindeki ba?vuru formunu eksiksiz doldurarak, en ge? 27 Kas?m 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ba?vurmalar? ve organizasyon ?er?evesinde u?ak bileti, konaklama, toplant?, transfer ve vize i?lemleri i?in giderlerin kar??lanmas?n? teminen kat?l?mc?lar?n Türkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M) Vak?flar ?irinevler ?ubesi (?ube kodu:282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesab?na 1.500-Usd (kat?l?mc?n?n iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ?demesi yapmalar? gerekmektedir. Ayr?nt?l? bilgi i?in T?M (Sn. ?ükrü Siyasal, E- posta: sukrusiyasal@tim.org.tr, Tel: 0212 454 14 74) ile ileti?ime ge?ilmesi rica olunur. Foodex Japan 2016 41.Uluslararas? G?da Ve ??ecek Fuar?, 8-11 Mart 2016,Chiba Ege ?hracat?? Birlikleri (E?B) taraf?ndan Kurulumuza iletilen yaz?da, 8-11 Mart 2016 tarihleri aras?nda Japonya’n?n Chiba kentinde Makuhari Messe’de düzenlenecek Foodex Japan 2016 41. Uluslararas? G?da ve ??ecek Fuar?’na Türkiye Birlikler taraf?ndan Türkiye milli kat?l?m organizasyonu ger?ekle?ece?i bildirilmektedir. Tar?m ve g?da ürünleri ihtiyac?n?n ?nemli bir b?lümünü ithalat yoluyla kar??layan Japonya’da düzenlenen s?z konusu fuara, 2015 y?l?nda 79 ülke ve b?lgeden toplam 2977 firma ile 77.000 ziyaret?i kat?lm??t?r. S?z konusu toplant?ya ili?kin detayl? bilgi i?in E?B (Sn. ?zlem G?kkan Vural, Tel: 0232 488 60 44, E-mail: foodex@eib.org.tr) ile ileti?ime ge?ilmesi rica olunur. Hindistan Smart Cities Fuar? 2016, 11-13 May?s 2016, Yeni Delhi T.C. Ekonomi Bakanl??? taraf?ndan Kurulumuza iletilen yaz?da, Hindistan Ba?bakan? Narendra Modi taraf?ndan yak?ndan takip edilen ve Hindistan’?n farkl? eyalet ve b?lgelerinde yakla??k 100 ?ehirle ilgili ba?lat?lan ‘’Ak?ll? ?ehir Projesi’’ kapsam?nda 11-13 May?s 2016 tarihleri aras?nda Yeni Delhi’de ‘’Smart Cities India Expo’’ fuar?n?n ikincisinin düzenlenece?i bildirilmektedir. S?z konusu etkinli?e ili?kin detayl? bilgiye www.smartcitiesindia.com internet adresinden ula??labilmektedir. Morityus ?? Heyeti ile ?kili ?? G?rü?meleri, 24 Kas?m 2015, ?stanbul DE?K organizasyonunda, Enterprise Mauritius (EM) Yat?r?m ve Promosyon Ajans? i?birli?iyle, 24 Kas?m 2015 Sal? günü 09.30-12.30 saatleri aras?nda, Wyndham Grand ?stanbul Levent Hotel’de Morityus ?? Heyeti ile ?kili ?? G?rü?meleri ger?ekle?tirilecektir. 1.259.000 nüfuslu Morityus’un h?zla geli?en ekonomisi g?da i?leme (?eker), turizm, tekstil-haz?r giyim ve finansal hizmet endüstrisine dayanmakta olup, bal?k??l?k, bilgi ve ileti?im teknolojileri, turizm ve konaklama sekt?rleri de h?zla geli?mektedir. D?? ticaret a??s?ndan ?zel bir konuma sahip olan Morityus ile d?? ticaret hacmimiz, 2014 y?l?nda 46 milyon ABD Dolar? civar?nda ger?ekle?mi?tir. Turizm ama?l? y?ll?k 1 milyona yak?n yabanc? ziyaret?i ?eken Morityus, kendi i? pazar?n?n yan? s?ra COMESA ve SADC ülkeleri ile ABD’ye ihracat f?rsatlar? bar?nd?rabilecek niteliktedir. G?da, tekstil ve in?aat malzemeleri sekt?rlerinden Morityuslu firmalarla Türk firmalar?n? bir araya getirmeyi ama?layan etkinlikte Morityus’da ticaret f?rsatlar? hakk?nda bilgiler de sunulacakt?r. Bu bilgiler ?????nda, ilgilenen üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/116/5600 web ba?lant?s? üzerinden ba?vurular?n? en ge? 20 Kas?m 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ger?ekle?tirmeleri rica olunur. Taslak Program: Toplant? Dili: ?ngilizce Yer: Wyndham Grand ?stanbul Levent Leonardo Da Vinci Toplant? Salonu (4. Kat) 09:30 - 10:00 Kay?t 10:00 - 10:10 DE?K Tan?t?m Filmi 10:10 - 10:30 A??l?? Konu?malar? Sn. ?mer Hakan BAK?, Türkiye-Morityus ?? Konseyi Ba?kan? Sn. Rajiv BABOORAM, EM Morityus Yat?r?m ve Promosyon Ajans? Genel Sekreteri 10:30 - 12:30 ?kili ?? G?rü?meleri GüNCEL HABERLER En Son Haberler, Ekonomi Haberleri D??ER BORSALAR KMTB 2012-2014 STRATEJ?K PLANI KMTB 2014 FAAL?YET RAPORU Site i?i arama Kullan?c? Giri? Formu Kullan?c? Ad? ?ifre Beni Hat?rla ?ifrenizi m? unuttunuz? Kullan?c? ad?n?z? m? unuttunuz? Dilek ve ?ikayetler Dilek, ?ikayet ve ?nerilerinizi buraya yazabilirsiniz. Ziyaret?i ?statistikleri Bugün 214 Dün 266 Bu hafta 959 Bu ay 3115 Genel 472948 Hava Durumu Hava, 17 ?ubat Kahramanmara?’deki Hava Durumu 2 Yük.: 4° Dü?.: 0° Nem: 95% Rüzgar: NNE - 21 KPH ? Booked.net Anketler T?CARET BORSASININ ?ALI?MALARINDAN MEMNUNMUSUNUZ ?OK MEMNUNUN MEMNUNUM KARARSIZIM MEMNUN DE??L?M KAHRAMANMARA?'A A?T RESM? KURUM L?NKLERi T?CARET BORSASI ?LET???M B?LG?LER? KAHRAMANMARA? T?CARET BORSASI ELB?STAN TESC?L BüROSU NARLI TESC?L BüROSU Trabzon Bulvar?, Borsa Caddesi No:9 Merkez / Kahramanmara? Orhangazi Mahallesi Yeni Zahire Pazar? Elbistan / Kahramanmara? Gaziantep Yolu üzeri Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birli?i Narl? / Pazarc?k / Kahramanmara? (+90 344) 225 94 40 pbx (+90 344) 413 09 83 (+90 344) 331 23 90 (+90 344) 221 86 30 (+90 344) 225 94 39 (+90 344) 412 07 68 (+90 344) 331 23 89 E-MA?L borsa@kmtb.org.tr Bu site en iyi 1024x768 ekran ??zünürlü?ünde, Internet Explorer 6.0+ , Google Chrome , FireFox taray?c?lar?nda g?rüntülenebilir Tasar?m : MeSa yaz?l?m

kmtb.org.tr Whois

Domain Name: KMTB.ORG.TR